Қазақстан

РЕЦЕПТУРА ПРЕПАРАТТАРЫ

Мына нарықтарда сатылатын Teva өнімдерінің тізімін қараңыз: қазақстан

Трансплантология

Майфенакс, капсулалар 250 мг

Белсенді зат/ХПА

Микофенол қышқылы

Қолданылуы

Циклоспоринмен және кортикостероидтармен біріктірілген ем құрамында: - бүйрек, жүрек, бауыр аллотрансплантатының қабылданбай ажырау реакциясының профилактикасында

Жағымсыз әсерлері

Келесі жағымсыз реакциялар микофенолат мофетилін клиникалық сынау барысында байқалды Микофенолат мофетилін циклоспоринмен және кортикостероидтармен бірге қабылдаумен байланысты негізгі жағымсыз реакциялар диареяны, лейкопенияны, сепсисті және құсуды қамтиды және инфекциялардың жеке түрлерінің өте жоғары жиілігі жөнінде дәлелдер бар («Айрықша нұсқаулар» бөлімін қараңыз). Қатерлі жаңа түзілімдер: Иммунодепрессанттарды басқа дәрілік заттармен, соның ішінде Майфенакспен біріктіріп қабылдап жүрген пациенттер лимфоманың және басқа да қатерлі, әсіресе терідегі жаңа түзілімдердің даму қаупі жоғары топта болады («Айрықша нұсқаулар» бөлімін қараңыз). Лимфопролиферациялық аурулар немесе лимфома кем дегенде 1 жыл бақыланған, бүйрегі (тәулігіне 2 г доза), жүрегі және бауыры ауыстырып салынған пациенттерге микофенолат мофетилін (тәулігіне 2 г немесе 3 г) басқа иммунодепрессанттармен біріктіріп қабылдаған, бүйрегі (2 г), жүрегі немесе бауыры алмастырып салынған пациенттердің 0,6%-да байқалды. Тері обыры (меланоманы қоспағанда) пациенттердің 3,6%-да; басқа типті қатерлі жаңа түзілімдер пациенттердің 1,1%-да байқалды. Пациенттерде бүйрегін немесе жүрегін ауыстырып салғаннан кейінгі қауіпсіздігі жөніндегі үш жылдық деректерде, бір жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда, қатерлі түзілімдермен аурушаңдық көрсеткіштерінде қандай да болсын күтілмеген өзгерістер байқалған жоқ. Бауырды алмастырып салғаннан кейін науқастар кем дегенде 1 жыл, бірақ 3 жылдан аз бақыланды. Оппортунистік инфекциялар: Оппортунистік инфекциялар қаупі трансплантациядан кейін барлық пациенттерде жоғары болды және ол иммуносупрессия дәрежесінің артуымен ұлғайды («Айрықша нұсқаулар» бөлімін қараңыз). Микофенолат мофетилін (тәулігіне 2 немесе 3 г) басқа иммунодепрессанттармен біріктіріп тағайындағанда, бүйрегін (тәулігіне 2 г дозада), жүрегін және бауырын ауыстырып салғаннан кейін 1 жыл бойы бақыланған науқастарда ең жиі инфекциялар тері мен шырышты қабықтар кандидозы, цитомегаловирусты (ЦМВ) инфекция: ЦМВ виремия/ЦМВ синдром және қарапайым герпес вирусынан туындаған инфекция болды. ЦМВ виремиясы/ЦМВ синдромы бар пациенттердің үлесі 13,5% құрады. Егде жастағы пациенттер Егде жастағы пациенттерде (≥ 65 жас) иммунитетінің әлсіреуі салдарынан жағымсыз реакциялардың даму қаупі жоғары болды. Біріктірілген иммуносупрессиялық ем аясында микофенолат мофетилімен емдегенде кейбір инфекциялар (манифесттік цитомегаловирустық инфекциялардың тіндік инвазиялық түрлерін қоса) қаупі, сондай-ақ, ықтимал, асқазан-ішектік қан кетулер және өкпенің ісінуі, өте жастау пациенттерге қарағанда, егде жастағы пациенттерде жоғары. Бүйректі, жүректі және бауырды ауыстырып салуға байланысты микофенолат мофетилін қабылдап жүрген пациенттерде циклоспоринмен және кортикостероидтармен біріктіріп пайдаланып жүргізілген клиникалық сынақтар барысында микофенолат мофетилін қабылдаумен байланысты ықтимал немесе мүмкін болатын жағымсыз реакциялар Жағымсыз құбылыстар жүйелік-ағзалық класы бойынша бөлінген және келесі санаттарды пайдаланып, жиілігі көрсетіліп берілген: өте жиі (≥ 1/10); жиі (≥ 1/100 <1 10 дейін); жиі емес (≥ 1 1000><1 100 дейін); сирек (≥ 1 10000><1 1000 дейін); өте сирек (><1 10000), белгісіз (қолда бар деректер негізінде бағалау мүмкін емес). Әрбір топта жағымсыз құбылыстар ауырлығының азаю ретімен берілген.>

Қолдану тәсілі және дозалары

Бүйрек трансплантаты қабылданбай ажырауының профилактикасы Майфенаксті трансплантациядан кейін 72 сағат ішінде ішке тағайындайды. Бүйрек трансплантаты бар науқастарға тәулігіне екі рет 1,0 г (тәуліктік доза 2 г) қабылдау ұсынылады. Жүрек трансплантаты қабылданбай ажырауының профилактикасы Майфенаксті трансплантациядан кейін 5 күн бойы ішке қабылдаған жөн. Ұсынылған дозалау режимі – тәулігіне 2 рет 1,5 г-ден (тәуліктік доза 3 г) циклоспоринмен және кортикостероидтармен біріктірілген ем құрамында. Бауыр трансплантаты қабылданбай ажырауының профилактикасы Майфенаксті бауыр трансплантациясынан кейін алғашқы 4 күн ішінде вена ішіне енгізген жөн, сондай-ақ трансплантациядан кейін, мүмкіндік болу бойына, бірден ішке тағайындайды. Ұсынылатын дозалау режимі – тәулігіне 2 рет 1,5 г-ден (тәуліктік дозасы 3 г).

Өнім Сипаттамасы

Майфенакс иммунодепрессант, инозинмонофосфатдегидрогеназаның тежегіші болып табылады. Оның әсер етуші заты микофенолат мофетилі (ММФ) микофенол қышқылының (МФҚ) 2-морфолиноэтил эфирі болып саналады. МФҚ – инозинмонофосфатдегидрогеназаның (ИМФДГ) селективті бәсекелес емес және гуанозин нуклеотидтерінің de novo синтезін басатын қайтымды тежегіші. МФҚ-ның ИМФДГ ферменттік белсенділігін басу арқылы болатын механизмі МФҚ-ның никотинамиддинуклеотидфосфаттың кофакторы ретінде, сонымен қатар судың катализдейтін молекуласын да құрылымдық жағынан имитациялауымен байланысты болуы мүмкін. Бұл гуаниндік нуклеотидтер биосинтезінің маңызды кезеңі – ИМФ-нің ксантоза-5-монофосфатқа тотығуына кедергі жасайды. МФҚ лимфоциттерге, басқа жасушаларға қарағанда, өте айқын цитостатикалық әсер береді, өйткені Т және В-лимфоциттердің пролиферациясы пуриндердің синтезіне күшті байланысты, ал басқа типтердің жасушасы ретінде метаболизмнің айналма жолына ауысуы мүмкін. Бүйректі, жүректі және бауырды ауыстырып салғаннан кейін олардың қабылданбай ажырауының профилактикасы үшін, ауыстырып салынған бүйректің рефрактерлі қабылданбай ажырауын емдеу үшін ММФ-ті циклоспоринмен және кортикостероидтармен біріктіріп тағайындайды.